Meny
Meny

Utbud

Lund Helsingborg

Gym

Gruppträning

Personlig träning

Massage

Gravid/mammaträning

Utbildning

Barn- och ungdomsträning

Seniorverksamhet

Tennis

Sjukgymnastik

Gym Helsingborg

Gruppträning

Personlig träning

§ 1. Medlemskap 
Medlemskapet på Gerdahallen är personligt. Vid besök på Gerdahallen ska du som medlem alltid registrera dig genom att dra ditt träningskort. Inpassering utan träningskort kräver uppvisande av giltig legitimation. Som medlem på Gerdahallen är du skyldig att meddela om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter. För att träna på Gerdahallen krävs både aktivt medlemskap & aktivt träningkort.

§ 2. Träningskortet 
Ditt träningskort är personligt och får inte missbrukas eller överlåtas åt någon annan. 

Missbruk av träningskort är en överträdelse av ordningsreglerna (se § 10) och handläggs enligt § 11. Därutöver beslagtas träningskortet vid missbruk och kan lösas ut mot en avgift som styrelsen fastställt.

Om du förlorar ditt träningskort eller om det skadas så det blir obrukbart kan du köpa ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr.

§ 3. Åldersgränser
Det året du fyller 12 år får du träna utan vuxens sällskap på våra pass. I sällskap med utsedd vuxen person får du även träna i gymmet. 

I gymmet får du träna utan vuxens sällskap från och med det år du fyller 15. 


§ 4. Betalning 
Betalning sker med betalkort eller Swish. Vi accepterar alla kort utom American Express och Diners.
Gerdahallens Bankgiro: 886-0728. 

§ 5 Månadskort Fast och Flex

§ 5.1 RCP

Allmänt

Ett RCP (Recurring Card Payment) är en återkommande månadsbetalning som sker i förskott för kommande månad och dras från betalarens bankkort.

Genom signering av ett kortmedgivande till betalning via RCP medger betalaren att dragning får göras via angivet bankkort, på begäran av angiven betalningsmottagare Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet (Gerdahallen) på viss dag (förfallodagen) via RCP. Betalaren ansvarar för att se till att kortuppgifterna är korrekta och uppdateras när kortet gått ut. 

Information om betalning

Första betalningen görs alltid vid uppläggning av ett RCP-avtal och beloppet motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från betalarens bankkort. Beloppet varierar beroende på vilket datum som avtalet tecknas. 

Tecknas avtalet före den 15:e i månaden betalar man för de dagar som återstår av månaden. Tecknas avtalet efter den 15:e i månaden betalar man för de dagar som återstår av månaden samt hela nästkommande månad.

Betalning sker i förskott, den 27:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande. 

Tre försök görs den närmaste bankdagen efter förfallodagen om täckning saknas på kontot på förfallodagen. Faktura skickas till betalaren angivna e-postadress vid misslyckad dragning. Träningskortet blir spärrat för inpassering tills betalning kommit Gerdahallen tillhanda. 

Faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Faktura som har förfallit skickas till inkasso efter två påminnelser.

Träningskortet avslutas om minst tre obetalda fakturor föreligger. En slutfaktura skickas om bindningstid kvarstår.

Månadsavgift

Månad Fast (bindningstid 12 månader) – Om kunden är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. RCP med det rabatterade priset förlängs då till det datum som uppvisas. Annars övergår priset till ordinarie pris.

För att behålla det rabatterade priset åligger det kunden att uppvisa ett nytt intyg minst 10 dagar innan datumet för det innevarande intyget går ut.

Månad Flex – Om kunden är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 10 dagar innan datumet för intyget går ut. Annars övergår priset till ordinarie pris.

För att behålla det rabatterade priset åligger det kunden att uppvisa ett nytt intyg minst 10 dagar innan datumet för det innevarande intyget går ut.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft.

Frysning

Frysning kan beviljas för minst en månad och längst sex månader mot uppvisande av läkarintyg eller studieintyg för studier utomlands/på annan ort. Ett träningskort kan frysas max två gånger. Under frysningsperioden dras inga månadsbetalningar, dessa återupptas när träningskortet blir aktivt igen. Uppsägning av RCP kan inte ske under en frysningsperiod.

Uppsägning

Uppsägning gäller hel kalendermånad, eftersom RCP är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app eller hemsida under Mina Abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Månad Fast (bindningstid 12 månader) – Uppsägning kan ske efter bindningstiden slut, senast fem bankdagar före den 27:e i innevarande månad.

Månad Flex – Uppsägning kan ej ske samma månad som RCP tecknas. Därefter kan uppsägning ske senast fem bankdagar före den 27:e i innevarande månad.

§ 5.2 Autogiro

Gerdahallen erbjuder månadskort Fast och Flex. 

Månadskort Fast

Bindningstid: 12 kalendermånader. Efter bindningstiden fortsätter avtalet att gälla tills du säger upp det. När bindningstiden har gått ut kan du säga upp avtalet senast 5 bankdagar innan den 27 i innevarande månad, så att inte ytterligare en månadsavgift dras från ditt konto. Månadskortet betalas månadsvis. Om du är berättigad till rabatt, så måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut.

För att teckna ett avtal om medgivande för betalning via autogiro måste du vara 18 år. 

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft. Obetald månadsavgift faktureras och faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Gerdahallen förbehåller sig rätten att spärra träningskortet för inpassering vid obetald månadsavgift. Abonnemanget startas upp igen när hela skulden är betald. Det tillkommer en faktureringsavgift om man inte har ett giltigt medgivande.

Månadskort Flex

Bindningstid: innevarande + nästkommande månad.

Avtalet fortsätter att gälla tills du säger upp det. Du måste säga upp avtalet senast 5 bankdagar före den 27:e i innevarande månad, för att inte ytterligare en månadsavgift ska dras från ditt konto. Månadskortet betalas månadsvis. Om du är berättigad till rabatt, så måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut.

För att teckna ett avtal om medgivande för betalning via autogiro måste du vara 18 år. 

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft. Obetald månadsavgift faktureras och faktureringsavgift/påminnelseavgift tillkommer. Gerdahallen förbehåller sig rätten att spärra träningskortet för inpassering vid obetald månadsavgift. Abonnemanget startas upp igen när hela skulden är betald. Det tillkommer en faktureringsavgift om man inte har ett giltigt medgivande.

§ 6. Identifiering
För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlemmen har rätt till dessa.

§ 7. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal 
Du kan frysa ditt kort mot uppvisande av läkarintyg eller vid studier på annan ort. Du kan frysa ditt kort upp till 6 månader/år och studieintyg krävs. Ditt träningskort får ej överlåtas till någon annan. 

§ 8. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Gerdahallens aktiviteter. 

§ 9. Drogfri miljö 

Gerdahallen ska vara en drogfri miljö. Vi tillämpar nolltolerans gällande distribution och/eller användning av dopingpreparat. Det genomförs regelbundna dopingkontroller. 

All påföljd avseende brott mot dopingbestämmelserna regleras i enlighet med Riksidrottsförbundets regler mot doping och genom Dopingkommissionens försorg. 


§ 10. Uppförande & ordningsregler

Det åligger dig att följa Gerdahallens regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning.

Ditt träningskort är personligt och får inte missbrukas eller användas av någon annan.

Hot, högljuddhet eller uppträdande som kan upplevas kränkande tillåts inte.

Om du vill fotografera, videofilma eller göra annan upptagning av bild och ljud, måste du först be om tillåtelse.

Vid stöld, skadegörelse och annan brottslighet görs polisanmälan.

§ 11. Överträdelse av ordningsreglerna 

Vid överträdelse av Gerdahallens ordningsregler kan VD fatta beslut om varning eller avstängning. Vid stöld, skadegörelse eller annan brottslighet görs polisanmälan. 

Muntlig varning 

Beslut om muntlig varning fattas när en ordningsregel överträds för första gången. 

Skriftlig varning 

Beslut om skriftlig varning fattas vid upprepad överträdelse av ordningsreglerna. 

Beslut om avstängning 

Beslut om avstängning fattas när beslut om skriftlig varning inte följts. 

Beslut om avstängning gäller under ett år från det datum när VD fattat beslutet. 

Vid beslut om avstängning ska kunden beredas möjlighet att inom 14 dagar skriftligt yttra sig över det inträffade och om så önskas, begära att få saken prövad av Gerdahallens styrelse. 

Vid allvarliga fall av överträdelse av ordningsreglerna kan beslut om avstängning fattas utan att det föregåtts av muntlig eller skriftlig varning. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla skälet/-en och tiden för avstängningen. 

Vid allvarlig överträdelse kan VD, i samråd med styrelsen, ta beslut om längre avstängning än ett år. 

§ 12. Praktiska ändringar
Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Gerdahallen förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

§ 13. Personuppgifter (GDPR)
Uppgifter om Gerdahallens medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Som medlem kan du alltid få information om vilka uppgifter som behandlas av Gerdahallen. Våra medlemmar kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Våra medlemmar har rätt att vända sig till Gerdahallens kundservice och be att uppgifter som avser hen raderas om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden. Om överträdelse av våra ordningsregler begås kan medlemmen bli permanent spärrad. Detta kan medföra att vi sparar nödvändiga uppgifter.

Uppgifter om Gerdahallens medlemmar lämnas inte ut till tredje part om det inte är nödvändigt till följd av lagstadgad skyldighet eller för att tillhandahålla tjänster till medlemmen som t.ex. tryck och distribution av marknadsföring.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Medlemmarna kommer då att bli informerade om detta.

Barn under 13 år behöver målsmans medgivande för att bli registrerade som medlemmar hos Gerdahallen.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Exempelvis när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vårt café eller shop, när du kontaktar oss, när du använder vår app eller web, eller någon annan av Gerdahallens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

• Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.
• Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
• Historisk information – dina köp och din betalningshistorik.
• Information om hur du interagerar med Gerdahallen – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från Gerdahallen.
• Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, och digitala fotspår när du rör dig på vår websida.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften. 

Du hittar Gerdahallens dataskyddspolicy här.

Om du har frågor kring GDPR vänligen kontakta dataskydd@gerdahallen.com

§ 14. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. 

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta ehandel@gerdahallen.com

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Kontakt: Ångerrätt vid köp på internet
Gerdahallens Kundservice
ehandel@gerdahallen.com

§ 15. Force Majeure

Gerdahallen frånsäger sig ansvar vid naturkatastrofer och större tillbud som inte kunnat förutsägas samt hinder som står utom Gerdahallens kontroll.