Group workouts

Have fun and workout together

We offer the following group workouts in the gym

GoCrazy – high-intensity HIT-inspired workout in 30 minutes.

Circle gym – strength training at different stations where we go through the whole body. This session is also available as an outdoor session, and is 30-45 minutes.

  • First-class equipment
  • Personal trainers
  • Inspirational environment
  • Joy
Path 7 Buy card

Our group workouts

Go Crazy

A high-intensity HIT-inspired workout in the gym in 30 minutes.

Circle gym

Strength training at different stations where we go through the whole body. Also available as an outdoor pass, 30-45 minutes.

Virtual spinning

The Trip by Les Mills is the perfect fusion of training, technology and challenge where you ride in a virtual 3D world.

Kick start your
training journey!

Invest in yourself – buy training cards
or PT hours

At Gerdahallen, we want to give you all the conditions to succeed with your training so that you can feel good and become even stronger – so join us on your life’s training journey. We help you regardless of training background and promise you training quality, joy and fellowship in a simple and inspiring way.

Welcome to Gerdahallen!

Path 7 Buy card

Common questions

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp online inom 14 dagar efter mottagandet.

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta ehandel@gerdahallen.com eller kom in till kundservice så hjälper vi dig.

Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Det året du fyller 12 år får du träna utan vuxens sällskap på våra pass. I sällskap med utsedd vuxen person får du även träna i gymmet.

I gymmet får du träna utan vuxens sällskap från och med det år du fyller 15.

Allmänt

Ett autogiroavtal är en löpande månadsbetalning som sker i förskott för kommande månad och dras från kundens bankkonto.

För att kunna teckna ett autogiroavtal måste kunden legitimera sig med fullständigt svenskt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN), vara minst 18 år och ha ett svenskt bankkontonummer samt registrera en e-postadress hos Gerdahallen.

Om dragningar för autogirot ska ske från en annan persons konto, måste den personen närvara vid köpet och kunna legitimera sig och bli registrerad.

Genom signering av ett medgivande till betalning via Autogiro medger betalaren (kunden) att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare (Gerdahallen) på viss dag (förfallodagen) via Autogiro.

Information om betalning

Första betalningen görs alltid vid uppläggning av ett autogiroavtal och beloppet motsvarar det antal dagar som återstår till första möjliga dragning från kundens konto. Beloppet varierar beroende på vilket datum som avtalet tecknas.

Tecknas avtalet före den 15:e i månaden betalar kunden för de dagar som återstår av månaden. Tecknas avtalet efter den 15:e i månaden betalar kunden för de dagar som återstår av månaden samt hela nästkommande månad.

Betalning sker i förskott, den 27:e varje månad, med början närmast möjliga betaldag efter medgivandets undertecknande.

Två försök görs den närmaste bankdagen efter förfallodagen om täckning saknas på kontot på förfallodagen. Träningskortet blir spärrat för inpassering tills betalning kommit Gerdahallen tillhanda. Obetalda skulder dras vid kommande dragningar om täckning finns på kundens konto vid dragningstillfället. Skuld som ej är fakturerad kan betalas i kundservice på Gerdahallen.

Om betalaren ensidigt avslutar sin giroöverföring via sin bank, är detta att betrakta som ett avtalsbrott. Betalaren är då skyldig att betala avgiften för den kvarvarande avtalstiden som betalaren förbundit sig till i avtalet med Gerdahallen. Kortavgiften för hela den kvarvarande perioden förfaller omedelbart till betalning. Träningskortet får inte användas under den kvarvarande avtalstiden förrän hela det kvarstående beloppet, samt eventuell administrativ avgift kommit Gerdahallen tillhanda.

Efter tre uteblivna autogirodragningar faktureras totalsumman för träningskortet plus fakturaavgift och träningskortet sägs upp vid bindningstidens slut. Gerdahallen förbehåller sig rätten att påföra faktura- och påminnelseavgift. Upprepad utebliven betalning medför rätt för Gerdahallen att neka betalaren att ingå ett nytt autogiroavtal.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att tillämpa inkassoförfarande om betalaren bryter mot avtalets betalningsregler eller uteblir med betalning. 

Månadsavgift

  • Månad Fast (bindningstid 12 månader)– Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast 30 dagar innan bindningstiden går ut. Autogiro med det rabatterade priset förlängs då till det datum som uppvisas. Annars övergår priset till ordinarie pris.
  • Månad Flex – Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen senast en vecka innan datumet för intyget går ut. Annars övergår priset till ordinarie pris.

Gerdahallen förbehåller sig rätten att göra prisändringar för träningskort under tiden som avtalet gäller, dock ej under bindningstiden. Information om prisändring lämnas via e-post minst 30 dagar före den träder i kraft.

Uppsägning

Uppsägning gäller enbart per hel kalendermånad, eftersom autogiro är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

  • Månad Fast (bindningstid 12 månader)– Uppsägning kan ske efter bindningstiden slut, dock senast den 20:e i innevarande månad.
  • Månadskort Flex – Uppsägning kan ej ske samma månad som autogirot tecknas. Därefter kan uppsägning ske dock senast den 20:e i innevarande månad.

 

Information gällande Autogiro Flex 

Om betalaren är berättigad till rabatterad månadsavgift, måste intyg uppvisas igen efter sex månader. Autogiro med det rabatterade priset förlängs då i sex månader. Annars övergår priset till ordinarie pris.

Frysning beviljas endast vid sjukdom/skada mot uppvisande av läkarintyg.

Uppsägning gäller enbart per hel kalendermånad, eftersom autogiro är en löpande månadsbetalning som sker i förskott. Ett avtal som inte sägs upp fortsätter att löpa utan bindningstid.

Uppsägning görs i Gerdahallens app under Mina sidor Abonnemang; klicka på den gröna fyrkanten och sedan på Säg upp abonnemang. Bekräftelse på uppsägningen skickas till din e-postadressVid frågor, vänd dig till kundservice@gerdahallen.com

Uppsägningstiden är två hela kalendermånader. Uppsägning kan ej ske samma månad som autogirot tecknas.

Autogiro Flex har utgått från prislistan.

Du som medlem förväntas godkänna och följa våra medlemsvillkor.

Läs Gerdahallens villkor här: Medlemsvillkor

Medlemskapet på Gerdahallen är personligt. Vid besök på Gerdahallen ska du som medlem alltid registrera dig genom att dra ditt träningskort. Inpassering utan träningskort kräver uppvisande av giltig legitimation. Som medlem på Gerdahallen är du skyldig att meddela om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller andra lämnade uppgifter. För att träna på Gerdahallen krävs både aktivt medlemskap & aktivt träningskort.

On the go? Book via Gerdahallen’s app

Reserve your place on one of our 30, 45 or 60-minute joy sessions in a simple, fast and personal way directly on your mobile.

Now available on Google Play and App Store